Lijst van viswateren en visreglement HSV Strijthagen 2022

 

Bij het vissen in visvijvers van HSV Strijthagen, te weten de Molenvijver, de Witvisvijver, de Forellenvijver en de Buitenvijver, achter elkaar gelegen bij Kasteel Strijthagen te Landgraaf, is men verplicht zich te houden aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen:

 

1. Auto's, motoren e.d. dienen op de daarvoor bestemde plaatsen op de parkeerplaats bij het Koetshuis of in de parkeervakken in de straat bij de Molen gestald te worden. Parkeren aan of langs de weg bij de buitenvijver/forellenvijver is toegestaan, waar aangegeven door de gemeente. Parkeren voor de slagboom bij de Buitenvijver is verboden.

2. Fietsen en bromfietsen moeten in de daarvoor bestemde afstelplaatsen gestald worden en mogen niet meegenomen worden naar de visstek.

3. Rond de vijver is wandelgebied en er mag dus niet gereden worden met fiets of brommer. Uitzondering wordt gemaakt voor Scootmobielen, vanwege het feit dat de gebruiker over het algemeen slecht ter been is.

4. Gevist mag worden met een geldige vergunning van één uur vóór zonsopkomst tot maximaal één uur na zonsondergang, doch ten hoogste tot 23.00 uur, ook al staat de visserijwet een langere tijd toe.

5. Nachtvissen is NIET toegestaan, tenzij men in het bezit is van de speciale nachtvisdagvergunning, waarbij de nachtvis periode is vastgesteld op de periode van 1 mei tot en met 30 september.

6. Gevangen vis dient onmiddellijk te worden teruggezet, tenzij dit gebeurt i.v.m. een officiële viswedstrijd, waar bij het wedstrijdreglement dan prevaleert.

 

Het is NIET toegestaan:

· te voeren of te vissen met aardappel, aardappelproducten, alle vormen van ongekookte graanproducten o.a. tijgernoten, kikkererwten, hennep e.d. , kunstmatig gekleurde stoffen of meststoffen,

· drijvend voer te gebruiken en/of te drijvend te vissen, zoals broodkorst e.d.,

· te voeren m.b.v. vaartuigen (zogenaamde voerbootjes ),

· gebruik te maken van fishfinders,

· om voercampagnes te houden,

· te vissen met méér dan 2 hengels

· schade toe te brengen aan de vissen, de aanwezige dieren, de beplanting, het viswater, de oevers of aan de voorzieningen, zoals afvalbakken, banken en dergelijke,

· te vissen met haken met weerhaak met uitzondering van de haken met micro barb,

· te vissen met meer dan 1 onderlijn,

· te vissen met een of meer meervoudige haken,

· te vissen tussen de planten of anders dan vanaf de oever,

· een open vuur te maken, of te barbecueën,

· méér dan 1 kilo kant-en-klaar voer bij zich te hebben aan de vijver, tenzij dit gebeurt i.v.m. een officiële viswedstrijd, waar bij het wedstrijdreglement dan prevaleert.

· méér dan 500 gram boilies te voeren, tenzij dit gebeurt i.v.m. een officiële viswedstrijd, waar bij het wedstrijdreglement dan prevaleert.

· te vissen met levende aasvis,

· te vissen met dode aasvis vanaf 1 maart tot 1 september,

· te vissen met gevlochten lijn (uitgezonderd de onderlijn), leadcore lijnen of vaste loodsysteem(karpervis systeem)

· te vissen met gekleurde (rode) maden,

· het wandelpad rond de vijver te blokkeren, uitgezonderd door het afsteken van vaste hengels,

· een tent met grondzeil op te zetten en/of te gebruiken, de "tent" mag maximaal 3-zijdig dicht,

· een leefnet of bewaarzak te gebruiken met uitzondering bij officiële wedstrijden,

· de orde en rust te verstoren door luidruchtig gedrag, het maken van overmatig luide muziek door o.a. radio’s en andere muziek- of geluid producerende apparatuur,

· de hengel(s) waarvan het aas in de vijver ligt onbemand achter te laten en de hengels verder dan 3 meter van de zitplaats op te stellen(zijwaarts gemeten),

· honden te water te laten of los te laten lopen en ontlasting dient onmiddellijk opgeruimd te worden,

· te vissen als de vijver voor meer dan de helft met ijs bedekt is.

Z.O.Z.

7. Iedere visser dient een geschikte onthaakmat te gebruiken en een deugdelijk schepnet(geen metaal). Onthaken in het schepnet, vrij van de grond, is toegestaan,

8. Er mag geen rommel aan of in het viswater gebracht worden of achtergelaten worden. Dit geldt ook voor alle bezorgmaaltijden, die vooral ’s avonds en ‘s nachts genuttigd worden! Houd het terrein schoon: deponeer afval in de afvalbakken of neem het mee naar huis in verband met de beperkte ruimte in de afvalbakken. Overtollig aas, visvoer, materiaal, snoer, etc. moet worden meegenomen naar huis. Dode vissen horen NIET in de vuilnisbak, maar kunnen worden begraven op het terrein tussen de omringende bomen en struiken. Vissnoer direct opruimen, er kunnen dieren in verstrikt raken,

9. U dient recht vooruit te vissen, enigszins in de richting van het middelpunt van de vijver. Andere vissers mogen in geen geval gehinderd worden of gehinderd kunnen worden,

10. Aan politie en/of BOA’s en/of bestuursleden en/of controleurs van HSV Strijthagen dienen op eerste verzoek de documenten en/of de inhoud van de vistas/-kist etc. onmiddellijk getoond te worden,

11. Overtreding van de visserijwet of van deze voorwaarden en bepalingen kan schorsing en/of royement tot gevolg hebben. Bij het niet naleven van de visserijwet, voorwaarden en bepalingen wordt u geacht te vissen zonder vergunning, met alle sancties van dien,

12. Waar deze voorwaarden of bepalingen niet in voorzien, beslist het bestuur, die toetsen aan de visserijwet,

13. De houder van deze vergunning vrijwaart HSV Strijthagen van alle aansprakelijkheid, in en buiten rechte, ter zake van schade, ongevallen en molest,

14. Bij het vissen in de vijver van HSV Strijthagen dient men in het bezit te zijn van een dagvergunning, nachtvisdagvergunning of gewone jaarvergunning in combinatie met dit ondertekende reglement en dient men deze op verzoek te tonen. Men dient de vergunning en dit reglement te allen tijde bij zich te hebben,

15. Nachtvisdagvergunningen worden enkel en alleen verkocht aan de leden van HSV Strijthagen met een geldige jaarvergunning,

16. Er worden in het nachtvisseizoen maximaal 10 vergunningen per nacht uitgegeven, te weten maximaal 5 aan de Molenvijver en maximaal 5 aan de Buitenvijver,

15. Bij het nachtvissen wordt men geacht het gebruik van lampen zoveel mogelijk te vermijden, bij gebruik dient men er op te letten de dieren en mensen in de omgeving niet te storen. Ook dient men 's nachts extra aandacht er aan te besteden, dat de orde en rust niet verstoord wordt door luidruchtig gedrag, het maken van overmatig luide muziek door o.a. radio's en andere muziek- of geluid producerende apparatuur, beperk ook het geluid van de motoren van alle soorten voertuigen en het gebruik van de claxon is verboden ook voor de eventuele bezorgers van maaltijden.

16. Nachtvissen stopt om 07.00 uur in de ochtend. Men mag dan doorvissen op de normale vergunning, maar het is niet toegestaan de plaats bezet te houden om te slapen, dan dient er opgeruimd te worden,

17. Het gebruik van een katapult t.b.v. het bijvoeren is op eigen risico toegestaan, wij wijzen u er op dat de katapult bij wet verboden is en dat de politie bij constatering kan ingrijpen.

18. De vergunning is strikt persoonlijk en kan en mag onder geen beding aan derden worden overgedragen,

19. Vissen bij de boeien bij de paaiplaats mag vanaf 5 meter zijwaarts gemeten vanaf de boeien,

20. Zonder ondertekend reglement is de vergunning niet compleet en kan het bestuur besluiten tot sancties,

21. Door ondertekening van het reglement verklaart de vergunninghouder kennis genomen te hebben van de inhoud en op de hoogte te zijn van de consequenties bij niet navolgen van het reglement.

Het bestuur van HSV Strijthagen

 

Naam vergunninghouder: ______________________________________________________

Datum: ______________________________________________________

Handtekening vergunninghouder: ______________________________________________________

                                                                         

      

Liste der Fischereigewässer und Fischereivorschriften

HSV Strijthagen 2022

 

Beim Angeln an den Angelweihern des HSV Strijthagen, de Molenvijver, de Witvisvijver, de Forellenvijver en de Buitenvijver, die hintereinander liegen bei Kasteel Strijthagen in Landgraaf, ist man verpflichtet sich an folgenden Bestimmungen und Bedingungen zu halten:

 

1.         Autos, Motorräder usw. müssen an den dafür vorgesehenen Stellen auf dem Parkplatz des Kutscherhauses oder auf den Parkplätzen in der Straße nahe der Mühle abgestellt werden. Das Parken auf oder an der Straße am Außenteich / Forellenteich ist gestattet, sofern dies von der Gemeinde angegeben wird. Das Parken vor der Schranke am Buitenvijver ist verboten.

2.         Fahrräder und Mopeds müssen an den dafür vorgesehenen Stellplätzen abgestellt werden und dürfen nicht zum Angelplatz gebracht werden.

3.         Rund um den Teich gibt es eine Fußgängerzone. Es ist daher nicht gestattet, da mit dem Fahrrad oder dem Moped zu fahren. Ausnahmen gelten für Mobilitätsroller aufgrund der Tatsache, dass der Benutzer im Allgemeinen Schwierigkeiten beim Gehen hat.

4.         Fischen darf man mit einer gültigen Genehmigung von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis maximal eine Stunde nach Sonnenuntergang, jedoch nicht später als 23:00 Uhr, auch wenn das Fischereigesetz eine längere Frist vorsieht.

5.         Nachtfischen ist NICHT erlaubt, es sei denn, Sie besitzen die spezielle Nachtfisch Tageskarte, bei der die Nachtfischerei auf den Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September festgelegt ist.

6.         Gefangene Fische müssen unverzüglich zurückgesetzt werden, sofern es sich nicht um einen offiziellen Angelwettbewerb handelt, bei dem die Wettbewerbsregeln gelten.

Nicht erlaubt ist es:

 

·        Zu Füttern oder Fischen mit Kartoffeln, Kartoffelprodukten, allen Formen von ungekochten Getreide-produkten wie Tigernüssen, Kichererbsen, Hanf und dergleichen, künstlich gefärbten Stoffen oder Düngemitteln,

·        Schwimmendes Futter zu gebrauchen und / oder Fisch mit an der Oberflache treibenden Köder zu Angeln, z. B. Brotkruste oder ähnlichem,

·        Mittels tragenden Schiffen (sogenannte Köderboote) zu füttern,

·        Fisch Finder zu gebrauchen,

·        Um Fütterkampagnen zu halten,

·        Mit mehr als 2 Angelrutten zu angeln,

·        Den Fisch, den anwesenden Tieren, der Bepflanzung, das Fischwasser, den Ufern oder Einrichtungen wie Abfalleimer, Banken und dergleichen zu beschädigen,

·        Um mit Wurf blei, Futterkörben, Methode Feeders und ähnlichem schwerer als 50 gram zu fischen,

·      Mit Haken mit Widerhaken zu fischen, mit Ausnahme der Haken mit Micro-Widerhaken,

·        Mit mehr als einem Vorfach zu angeln

·        Mit mehr als einem Haken pro Angel zu angeln

·       Zwischen Pflanzen zu fischen anders als vom Ufer aus,

·       Offenes Feuer zu machen oder zu Grillen,

·       Mehr als 1 kg fertiges Futter am Teich bei sich zu haben, sofern dies nicht im Verband mit einem offiziellen Angelwettbewerb zugestanden ist,

·       Mehr als 500 g Boilies zu füttern, sofern dies nicht im Verband mit einem offiziellen Angelwettbewerb zugestanden ist,

·       Zu angeln mit lebenden Köderfisch,

·       Zu angeln mit totem Köderfisch, in der Periode von 1 März bis zum 1 September,

·       Zu Fischen mit geflochtenen Leinen (mit Ausnahme von Vorfächern), Leadcore-Leinen oder festem Bleisystem (Karpfenangelsystem)

·       Zu angeln mit gefärbten roten Maden,

·       Den Wanderweg um den Teich herum blockieren, mit Ausnahme vom Abstecken der Stipangeln,

·       Um ein Zelt mit Zeltunterlage aufzubauen und/ oder zu verwenden, es darf nur an 3 Seiten geschlossen sein,

·       Verwendung eines Setzkeschers oder einer Aufbewahrungstasche mit Ausnahme von offiziellen Angelwettbewerben,

·       Störung der Allgemeinen Ruhe und Ordnung durch lautes Verhalten, übermäßig laute Musik, unter anderem durch Radios und andere Musik- oder Tonproduktionsgeräte,

·       Die Angelrute (n), und deren Köder unbeaufsichtigte am Teich lassen und die Angelrute(n) weiter als 3 Meter vom Sitz entfernt (seitlich gemessen) zu gebrauchen,

·       Hunde ins Wasser zu lassen, nicht angeleint rumlaufen zu lassen und Hundekot muss direkt aufgesammelt werden,

·       Zu fischen, wenn der Teich mehr als die Hälfte mit Eis bedeckt ist.

 

7.         Jeder Fischer muss eine geeignete Abhakmatte und einem geeigneten Kescher (kein Metall) verwenden. Das Abhaken im Kescher frei vom Boden ist erlaubt.

8.         Es darf kein Abfall am oder im Fischwasser liegen oder zurückgelassen werden. Dies gilt auch für alle Zustellmahlzeiten, die hauptsächlich abends und nachts eingenommen werden! Halten Sie das Gelände sauber: Werfen sie Abfälle in die Abfallbehälter oder bringen nehmen sie diese mit nach Hause, da nur wenig Platz in den Abfallbehältern vorhanden ist. Überschüssiger Köder, Fischfutter, Material, Schnur usw. müssen mit nach Hause genommen werden. Tote Fische gehören NICHT in den Mülleimer, sondern können auf dem Gelände zwischen den umliegenden Bäumen und Büschen begraben werden. Angelschnur bitte direkt entfernen, Tiere können sich darin verheddern werden.

9.         Sie müssen direkt vor sich angeln, Richtung der Teichmitte. Andere Fischer dürfen auf keinen Fall gehindert oder behindert werden.

10.       Der Polizei und/ oder BOA’s und/oder den Vorstandsmitgliedern und/ oder Inspektoren des HSV Strijthagen sind die Unterlagen und/ oder der Inhalt der Fischtasche/ Kiste usw. unverzüglich auf Verlangen vorzulegen.

11.       Ein Verstoß gegen das Fischereigesetz oder gegen diese Bedingungen und Bestimmungen kann zur Aussetzung und/ oder zum Ausschluss führen. Bei Nichteinhaltung des Fischereigesetzes, der Auflagen und Bestimmungen wird davon ausgegangen, dass Sie ohne Lizenz fischen, mit allen damit verbundenen Sanktionen.

12.       Im Fall das die Bedingungen oder Bestimmungen nicht auf alle mögliche Fällen vorbereitet sind, entscheidet der vorstand, auf Basis des Fischereigesetzes.

13.       Der Inhaber dieser Lizenz entbindet den HSV Strijthagen von jeglicher gerichtlichen und außergerichtlichen Haftung für Schäden, Unfälle und Belästigung.

14.       Wenn Sie in den Teichen des HSV Strijthagen angeln, müssen Sie im Besitz einer Tageskarte, einer Nachtfisch Tageskarte oder einer regulären Jahreskarte sein, in Kombination mit diesen unterschriebenen Fischereivorschriften und man muss die auf Anfrage vorzeigen. Sie müssen die Genehmigung und diese Fischereivorschriften beim Angel an den Teichen des HSV Strijthagen jederzeit mit sich führen.           

15.       Nachtfisch Tageskarten werden nur an Mitglieder von HSV Strijthagen mit Jahreskarte verkauft.

16.       Pro Nacht stehen in der Nachtfischsaison maximal 10 Nachtfisch Tageskarten zur Verfügung, maximal 5 am Molenvijver und maximal 5 am Buitenvijver.

17.       Beim Nachtfischen wird der Einsatz von Lampen so weit wie möglichst vermieden, auch ist darauf zu achten, dass die Tiere und Menschen in der Umgebung nicht gestört werden. Auch beim Angeln in der Nacht hört man darauf zu achten, dass Ordnung und Ruhe nicht durch lautes Verhalten gestört wird. Übermäßig laute Musik von Radios und anderen Musik- oder Tonproduktionsgeräten und Motorengeräusch von allen möglichen Arten von Fahrzeugen und die Verwendung der Hupe (dies gilt auch für das liefern von Mahlzeiten) ist weit wie möglich zu vermeiden.

18.       Das Nachtfischen endet um 07.00 Uhr. Man darf dann mit der normalen Erlaubnis fischen. Es ist verboten dann den Angelplatz durch schlafen zu besetzen, dann muss man aufräumen und den Angelplatz freimachen.

19.       Die Verwendung einer Schleuder zum Zweck der Nachfütterung ist auf eigene Gefahr gestattet. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Schleuder gesetzlich verboten ist und die Polizei eingreifen kann, wenn sie entdeckt wird.

20.       Die Lizenz ist streng persönlich und kann unter keinen Umständen an Dritte übertragen werden.

21.       Das Fischen an den Bojen am Laichplatz ist ab 5 Metern (seitlich gemessen) erlaubt.

22.       Ohne unterschriebene Fischereivorschriften ist die Lizenz nicht Komplet und kann  der Vorstand sich zu Sanktionen entschließen.

23.       Mit der Unterzeichnung der Fischereivorschriften erklärt der Lizenzinhaber, den Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben und sich die Konsequenzen im Fall der Nichteinhaltung der Bestimmungen bewusst zu sein.